Obrazovanje odraslih predstavlja cjeloživotno obrazovanje, odnosno stjecanje kvalifikacija, a namijenjeno je, prije svega, osobama koje zbog nepotpunog znanja/kvalifikacije ne mogu pronaći adekvatan posao, osobama školovanim za zanimanja koja više nisu tražena na tržištu rada, kao i za osobe kojima je neophodna dopuna prethodno stečenih znanja i vještina s novostima u tehničko-tehnološkom razvoju.

Na onovu člana 15 Zakona o obrazovanju odraslih i člana 32. Pravila PU Centar za obrazovanje odraslih VITA PLUS Cazin, na osnovu odluke Upravni odbora raspisuje se;                                           

JAVNI KONKURS

za upis polaznika u besplatne programe školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije za invalidna lica preko 60% utvrđene invalidnosti

1.Četverogodišnji program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za sljedeća zanimanja i zvanja;

Mašinski tehničar

Mašinski tehničar programer CNC mašina

Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje

Arhitektonski tehničar

Geodetski tehničar

Građevinski tehničar

Tehničar elektroenergetike

Elektrotehničar energetike

Tehničar elektronike

Tehničar računarstva

Tehničar za mehatroniku

Elektrotehničar računske tehnike i automatike

Elektritehničar za rashladne i termičke uređaje

Elektrotehničar

Farmaceutski tehničar

Sanitarno – ekološki tehničar

Fizioterapeutski tehničar

Medicinska sestra- tehničar

Zubno-stomatološki tehničar

Laboratorijsko-sanitarni tehničar

Akušersko-ginekološki tehničar

Pedijatrijska sestra-tehničar

Ugostiteljsko – kulinarski tehničar

Ugostiteljski tehničar

Hotelsko – turistički tehničar

Turistički tehničar

Šumarski tehničar

Drvoprerađivački tehničar dizajner CNC programer

Poljoprivredni tehničar

Prehrambeni tehničar,

Veterinarski tehničar

Poljoprivredni tehničar – Fitofarmaceut

Tehničar drumskog saobraćaja

Tehničar željezničkog saobraćaja

Tehničar telekomunikacijskog saobraćaja

Tehničar unutrašnjeg transporta

Tehničar PTT saobraćaja

Ekonomski tehničar – finan.smjer

Ekonomski tehničar – komer. smjer

Ekonomski tehničar

Poslovno –pravni tehničar

Trgovački tehničar

Upravni referent

Tekstilni tehničar

Kožarski tehničar

Grafički tehničar

Hemijski tehničar

Pirotehničar

Tehničar u industriji nemetala

Grafički urednik-web dizajner

Geološki tehničar

Ekološki tehničar

Kozmetičarski tehničar

2.Trogodišnji program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za sljedeća zanimanja i zvanja;

Bravar

Zavarivač

Limar

Instalater centralnog grijanja

Plinski i vodoinstalater

Alatničar

Metalostrugar

Metaloglodač

Metalobrusač

Autolimar

Automehaničar

Precizni mehaničar

Tokar

Kovač

Ljevač

Kotlar

CNC operater

Vulkanizer

Tesar-krovopokrivač

Armirač-betonirac

Kamenorezac,

Keramičar-teracer

Zidar-fasader-izolater

Monter suhe gradnje

Moler-farber-soboslikar

Klesar

Izolater–asfalter

Elektroinstalater

Elektromehaničar

Električar

Elektroničar  mehaničar

Električar – telekomunikacija

Autoelektričar

Elektroenergetičar

Monter elektroinstalacija

Instalater grijanja i klimatizacije

Konobar

Poslastičar

Čuvar šuma i lovišta

Stolar

Lakirer drveta

Tapetar

Rasadničar

Proizvođač primarnih proizvoda od drveta

Šumar/rukovodilac mehanizacijom u šumarstvu

Cvjećar-vrtlar

Mesar

Pekar

Kuhar

Farmer

Prehrambeni prerađivač

Prerađivač mlijeka

Voćar-vinogradar-vinar

Stočar

Odgajivač riba i školjki

Prerađivač voća i povrća

Prerađivač industrijskog bilja

Prerađivač žita, brašna i šećera

Vozač motornih vozila,

Autoelektričar,

Autolakirer

Rukovodilac građevinskim i pretovarnim mašinama

Trgovac

Poslovni sekretar/tajnik

Krojač,

Tekstilac

Obućar

Kožar

Galanterist

Hemisjki operater

Hemijski laborant

Proizvođač gume i plastike

Proizvođač celuloze i papira

Obrađivač stakla

Proizvođač keramički i opekarski proizvoda

Rudar

Frizer-vlasuljar,

Kozmetičar

Pediker-maniker

Hemijski čistač

Dimljačar,

Fotograf,

Zlatar-draguljar,

Sahadžija

STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJE

Kotlovničar,

Monter solarnih sistema

Keramičar,

Zavarivač,

Monter – limar,

Zidar,

Cad – operater

CNC-operater

Organizator zaštite na radu

Organizator zaštite od požara

Šivač-krojač

Izrađivač ortopedskih pomagala,

Izrađivač ortopedske obuće i  uložaka

Dimnjačar

Mašinist kotlovskih postrojenja

Informatika

Putar – nadzornik puteva

Vozač motornih vozila

Rukovodilac kranom-Kranist

Rukovodilac mašinama za zemljane radove –Bagerist

Komercijalist

Izolater

Rukovodilac viljuškarom

NJEMAČKI JEZIK

ENGLESKI JEZIK

 

 

Uslovi za upis navedenih kategodija invalidnih lica : 

  1. Dokaz kojim se potvrđuje najmanje 60% invaliditeta, ili najmanje 70% tjelesnog oštećenja i da invaliditet nije nastao na radnom mjestu.
  2. Osobe koje konkurišu moraju biti mlađe od 55 godina.
  3. Da se dostavi pismeni dokaz o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju izdan  od nadležne institucije. (kantonalna služba za zapošljavanje)
  4. Rodni list
  5. Cips
  1. Dokaz o prethodno završenom obrazovanju(diplomu/svjedočanstva/uvjerenja)

Sve informacije na:

 

037 511 500 ili lično na adresi: Mala Lisa bb II sprat

Emailvitapluscazin@hotmail.com

Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.

Zahtjevi se podnose lično u prostorijama Centra za obrazovanje VITA plus Cazin, adresa Mala Lisa bb, INCEL Cazin.